KAYSERİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Standartları Tablosu

 
KAYSERİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
 

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması
1 - Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
2 - Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
10 Gün
2 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi
1 - Dilekçe
2 - Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin secildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
3 - Makbuz
4 - Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
5 - Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
6 - Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
2 Gün
3 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
1 - Dilekçe
2 - Vergi Levhası
3 - Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
2 Gün
4 Teftiş Kurulu Tarafından Anonim Şirketler'e verilen idari para cezalarının uygulanması
1 - Resmi Yazı (Üst Yazı)
2 - İnceleme Raporu
2 Gün
5 Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
1 - Dilekçe
2 - Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
3 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
2 Gün
6 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incilenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi
1 - Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
180 Gün
7 Esnaf ve Odalarına İlişkin Bakanlık tarafından alınan şikayetlerin değerlendirilmesi
1 - Esnaf ve Odalara İlişkin Şikayet Dilekçesi
30 Gün
8 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
1 - Dilekçe
30 Gün
9 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
1 - Dilekçe
2 - Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
3 - Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
4 - Ticaret Sicil Yetki Belgesi
2 Gün
10 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
1 - Dilekçe
2 - Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
3 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4 - Adli Sicil Belgesi
5 - Nüfus Cüzdanı
6 - Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
7 - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi
2 Gün
11 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
1 - Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
2 - Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
3 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4 - Kooperatif Anasözleşme /Tür Değişiklik İzni Talep Formu
2 Gün
12 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi
1 - Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe
120 Gün
13 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
1 - Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
2 - İmza Sirküleri
3 - Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
4 - Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
5 - Sanayi, ithalatcı, komisyoncu, tüccar, peraakendeci sifatı le yapılan başvurulardailgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
6 - Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
7 - Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
8 - Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
9 - Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
10 - Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
11 - İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
2 Gün
14 Kapıdan Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvurların alınması ve Belge verilmesi
1 - Dilekçe
2 - Kapıdan Satış Yetki Belgesi
3 - İmza Sirküleri
4 - Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
5 - Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller,Tüketicilerin Ödemelerini Yaabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren kapıdan satış yetki belgesi formu
2 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Alaattin FIRAT İsim : M. H. Nail ANLAR
Unvan : Ticaret İl Müdürü v. Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi Düvenönü İş Merkezi 10/L Melikgazi/KAYSERİ Adres : Kayseri Valiliği
Telefon : (352)2201202 (352)2201203    (352)2201204 Telefon : 0 352 221 07 37 
Faks : (352)2201205 Faks :
e-Posta : kayseri.tim@gtb.gov.tr e-mail :kayseri@icisleri.gov.tr